Marzuki, I. (2021) “Diskursus Khilafah dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik dan Kontemporer”, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(2), pp. 325–344. doi: 10.24090/mnh.v15i2.4159.