Marzuki, Ismail. 2021. “Diskursus Khilafah Dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik Dan Kontemporer”. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 15 (2):325-44. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4159.