MARZUKI, I. Diskursus Khilafah dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik dan Kontemporer. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 325–344, 2021. DOI: 10.24090/mnh.v15i2.4159. Disponível em: https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/4159. Acesso em: 26 feb. 2024.