Marzuki, I. (2021). Diskursus Khilafah dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik dan Kontemporer. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(2), 325–344. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4159