[1]
Marzuki, I. 2021. Diskursus Khilafah dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik dan Kontemporer. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam. 15, 2 (Dec. 2021), 325–344. DOI:https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4159.